invinhtrict@gmail.com

CÔNG TY IN VĨNH TRỊ

Địa chỉ:
178 Ba Tháng Hai, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại
0939 308 768 – 0903.757.344 – 0903.918.355

Email
invinhtrict@gmail.com

Fanpage
https://www.facebook.com/CongTyInVinhTri